محاسبه های تقریبی

حجم فایل : 479.4 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 10
بنام خدا محاسبه های تقریبی
جلسه یازدهم عددهای زیر را با تقریب زدن در رقم دهگان مشخص کنید. عددهای زیر را با تقریب زدن در رقم صدگان مشخص کنید. مثال حاصل جمع های زیر را به صورت تقریبی به دست آورید. مثال ضرب های زیر را به صورت تقریبی بنویسید. ضرب واقعی ضرب تقریبی ضرب تقریبی برای این که حاصل ضرب عددهای تقریبی با حاصل ضرب عددهای واقعی اختلاف زیادی نداشته باشد می توانیم به جای 45 عدد 40 را قرار دهیم. ضرب واقعی ضرب تقریبی ضرب تقریبی برای این که حاصل ضرب عددهای تقریبی با حاصل ضرب عددهای واقعی اختلاف زیادی نداشته باشد می توانیم به جای 35 عدد 40 را قرار دهیم. در یک مرزعه کلم، 37 ردیف کلم کاشته شده و در هر ردیف 52 کلم قرار گرفته است. این مزرعه به طور تقریبی چند کلم دارد؟ پایان...